Quảng Bình

01/08/2018

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ
1 Nhà thuốc Hoàng Anh Tổ 10, P.Nam Lý, TP.Đồng Hới, Quảng Bình
2 Nhà thuốc Kim Thúy Số 1, Nam Lý, TP.Đồng Hới, Quảng Bình
3 Nhà thuốc Sơn Oanh Chợ  Nam Lý, TP.Đồng Hới, Quảng Bình
4 Nhà thuốc Hoài Thương Chợ Quy Đạt, TT Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình
5 Nhà thuốc Hoài Thương Tổ khu 7, TT Quy Đạt, Chiêm Hóa Quảng Bình