Phúc Thọ

24/12/2018

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ
1 Quầy thuốc Anh Phái Tích Giang, Phúc Thọ, Hà Nội
2 Quầy thuốc GPP Lê Thị Hằng Cụm 11, Võng Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội
3 Nhà thuốc Lộc Bình Đường Lạc Trị, Thị trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội